Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Kamil Hodor

Komornik Rzeszów

Kancelaria Komornicza nr XXV w Rzeszowie

Informacje dla dłużnika

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Kamila Hodor mieści się w Rzeszowie przy ulicy Fabrycznej 4/2.

Komornik przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach od 9:00 – 13:00.

Informacje niezbędne do wykonania przelewu w sprawach egzekucyjnych znajdują się w zakładce „Informacje o wpłatach„.

Informacje dla wierzyciela

Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 § 1 pkt 1 nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia. Poszukiwaniem majątku nie jest realizacja wniosków wierzyciela o zwrócenie się z żądaniem udzielenia informacji do podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 1-6. Zgodnie z przepisami art. 10.1 Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 (Dz.U. z 2018r. Nr 771.1443.1669) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii. We wniosku o wszczęcie egzekucji należy zamieścić klauzulę następującej treści: "Zgodnie z przepisami art. 10.1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oświadczam, że korzystam z prawa wyboru komornika".

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucją z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).​

Zgodnie z przepisami art. 10.1 Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 (Dz.U. z 2018r. Nr 771.1443.1669) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii. We wniosku o wszczęcie egzekucji należy zamieścić klauzulę następującej treści: „Zgodnie z przepisami art. 10.1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oświadczam, że korzystam z prawa wyboru komornika”.

Kancelaria korzysta z następujących systemów teleinformatycznych:

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (e-Sąd)

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

OGNIVO

Elektroniczna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

Komornik Online